Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Pihanestorit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.5 2019

1. Rekisterinpitäjä

Pihanestorit Oy, Pinsiön taimisto

Pentinmaantie 25, 39150 Pinsiö

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Suvi Norta

050-431 4464

suvi@pinsiontaimisto.fi

3.Rekisterin nimi

Asiakasrekisterit (vähittäiskanta-asiakkaat, tukkuasiakkaat), tavarantoimittajarekisteri, työntekijärekisteri

4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

asiakkuus/työsopimus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakkaiden asioiden käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakas/työsuhteen ylläpito

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: asiakkailla sekä tavarantoimittajilla nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, osto/myyntihistoria. Työntekijöillä henkilö/yhteystiedot sekä palkanmaksuun liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus/työsuhde on voimassa, jonka jälkeen ne käsitellään/säilytetään/hävitetään asianmukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Kanta-asiakassopimukseen asiakas määrittelee mahdollisuuden suoramarkkinointiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereiden käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja suojataan asianmukaisesti. Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).